Нашият подход при анализ и управление на задължения включва идивидуално определяне и прилагане на точна последователност от действия, съчетаващи най-добрите практики и съобразени със спецификата на дейностите.

Анализ и управление на дългове включва:
  • Анализ и оценка на процесите по събиране на вземания
  • Адаптиране на внедреното ИТ решение за управление на просрочени вземания
  • Изготвяне на предложения за оптимизация и алгоритъм на работа
  • Мониторинг и отчет на текущите процеси по управление на дълговете